Algemene voorwaarden Villea ontzorgwoningen | Villea

Villea > Algemene voorwaarden Villea ontzorgwoningen

ALGEMENE VOORWAARDEN VILLEA

Dit zijn de algemene voorwaarden van Villea ontzorgwoningen Wijk en Aalburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 88660516, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 01-01-2023.

  1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Villea ontzorgwoningen en de koper. We noemen onszelf hierna “Villea”, en de koper noemen we dus “koper”. 

b. Afspraken tussen Villea en koper en aanvullingen en veranderingen daarop zijn pas echt bindend als Villea deze schriftelijk heeft bevestigd.

c. Villea mag overeengekomen werkzaamheden ook uitbesteden. Deze voorwaarden zijn in dat geval ook op die werkzaamheden van toepassing.

d. Rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen Villea en koper, kunnen door koper aan derden worden overgedragen, maar alleen als Villea daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

2. Aanbiedingen

a. Totdat de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een overeenkomst is de inhoud van alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Villea vrijblijvend van aard.

b. Een aanbod van Villea vervalt na twee maanden, behalve als we schriftelijk een langere termijn hebben afgesproken. Als we na die twee maanden afspreken dat ons aanbod nog geldig is, geldt er weer een termijn van 2 maanden. 

c. Als het redelijkerwijs te begrijpen is dat er in het aanbod of de offerte van Villea een typefout of verschrijving staat, kan Villea niet aan deze offerte of aanbieding worden gehouden.

d. Een aanbieding of offerte van Villea gaat over het geheel van de zaken die genoemd worden in de offerte of aanbieding. Daarom kan Villea niet worden verplicht om slechts een deel van de zaken te leveren tegen de genoemde prijs in de offerte of aanbieding.

e. Aanbiedingen of offertes gelden alleen voor nabestellingen als dat schriftelijk is overeengekomen.

 

3. Prijzen

Alle onze prijzen luiden in euro’s, inclusief B.T.W..

 

4. Leveringen / verrichte werkzaamheden

a. De afgesproken leveringstermijn en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen niet worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Als Villea niet op tijd levert of de werkzaamheden niet op tijd klaar zijn moet Villea daarom schriftelijk, per aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld.

b. Koper zorgt ervoor dat Villea de woning kan leveren op de afgesproken datum. Koper zorgt voor de nodige aansluitingsmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water en internet. Ook zorgt koper ervoor dat de voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals afgesproken. 

c. Koper zorgt ervoor dat werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd op tijd klaar zijn, zodat het plaatsen van de woning niet vertraagd wordt. Als er door deze werkzaamheden toch vertraging ontstaat, moet koper Villea hiervan minimaal een week voor levering op de hoogte brengen. Villea is dan toegestaan de levering met een redelijke termijn uit te stellen. Als hier kosten uit voortkomen zijn die voor rekening van koper.

 

5. Levering

a. De woning wordt door Villea op de afgesproken plaats geleverd aan koper en hier overgedragen. Dit is de levering.

b. Als de woning is geleverd is Villea niet langer verantwoordelijk en aansprakelijk voor beschadiging en risico’s als brand- en stormschade. 

c. Als de woning is gekocht inclusief transport en plaatsing is transporteren en plaatsen van de woning voor rekening en risico van Villea. In alle andere gevallen is  het transport en het plaatsen voor rekening en risico van koper.

d. Als de woning is gekocht inclusief transport en plaatsing kiest en regelt Villea de manier en het middel van transport.

 

6. Zekerheid / opschortingsrecht

a. Om zeker te zijn van betaling is Villea bevoegd om een vooruitbetaling te verlangen van koper vóór met de werkzaamheden te beginnen.

b. Als koper een afgesproken termijn niet op tijd heeft betaald heeft Villea het recht om de levering of het starten of hervatten van het werk uit te stellen totdat de betaling bij Villea is ontvangen.

c. Als koper te laat betaalt is koper een rentevergoeding aan Villea verschuldigd ter hoogte van 2% boven de wettelijke rente. 

 

7. Aansprakelijkheid

a. Villea is niet aansprakelijk wanneer er sprake is wanneer er sprake is van:

  • Nadelige daden of nalatigheden van koper;
  • Schade als gevolg van onjuist of onvolledig door koper verstrekte gegevens;
  • Afwijkingen ten aanzien van de woning voor zover dit gaat over in de markt gebruikelijke afwijkingen;
  • Slijtage die is ontstaan door dagelijks gebruik, “werken” van het hout en  verkleuring door licht;
  • Iedere vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, en kosten die zijn ontstaan door handhaving door de overheid;
  • Onvolledig of onjuist uitgevoerd onderhoud door koper.
  •  

  8. Vergoeding kosten Villea

a. Als de overeenkomst moet worden beëindigd omdat koper zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, vergoedt koper alle kosten die Villea daardoor heeft gemaakt.

b. Als de overeenkomst wordt beëindigd om een andere reden dan genoemd in 8a, betaalt koper aan Villea een vergoeding die de door Villea gemaakte kosten dekt.

c. Als het door oorzaak van koper niet mogelijk is de woning aan koper te leveren stelt Villea koper in gebreke. Als die termijn verstreken is worden de voor koper geproduceerde zaken en/of de woning opgeslagen. Dit is voor rekening van koper. Koper is dan alsnog verplicht de volledige aanschafprijs te betalen.

d. Als koper te laat betaalt is koper een rentevergoeding aan Villea verschuldigd ter hoogte van 2% boven de wettelijke rente.

 

9. Garantie

a. Op de constructie van de woning geeft Villea twee jaar garantie. Op keuken, sanitair, inbouwapparatuur en andere zaken die in de woning geplaatst worden is de garantie beperkt tot de garantie zoals deze door de fabrikant van deze zaken wordt gegeven. 

b. Op een occasion wordt geen garantie verstrekt.

c. De aansprakelijkheid van Villea wordt ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van hetgeen geleverd is. 

d. Alleen koper kan een beroep doen op garantie. De garantie kan worden overgedragen op de rechtsopvolger van koper. Koper dient dit schriftelijk te verzoeken aan Villea. Voordat de garantie wordt overgedragen zal Villea op het geleverde een controle uitvoeren. 

10. Eigendom ontwerpen.

Villea blijft eigenaar van industriële en intellectuele zaken als rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke voor zover die door of voor Villea werden gemaakt.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

a. Villea blijft eigenaar van geleverde en te leveren zaken totdat koper de betalingen aan Villea heeft voldaan. Die betalingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, het betalen van extra werkzaamheden en aanvullende zaken die aan koper gefactureerd zijn. 

b. Als derden rechten doen gelden op hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud van Villea valt is Koper verplicht Villea direct schriftelijk op de hoogte te brengen.

        

12. Faillissement / beschikkingsonbevoegdheid

De overeenkomst tussen Villea en koper wordt zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling ontbonden op het moment dat koper failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging of curatelestelling de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest.

 

13. Verzuim / overmacht

a. Als Villea door overmacht niet in staat is zich aan de gemaakte afspraken te houden is het Villea toegestaan de werkzaamheden met een redelijke termijn op te schorten, zonder hierbij tot een schadevergoeding te worden gehouden. Koper is gehouden om de verplichtingen tot dat moment te voldoen. 

b. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: wegblokkades, werkstaking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval, ziekte of andere vergelijkbare omstandigheden.

c. Indien zich aan de kant van Villea een situatie voordoet van overmacht, dan stelt Villea koper zo spoedig mogelijk op de hoogte, met de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

d. Als de levering niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. De overeenkomst zal dan binnen een week na de ontvangst van de mededeling bedoeld in 13c bedoeld schriftelijk dienen te worden ontbonden. 

 

14. Privacy en gegevensbescherming

Villea verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens van koper. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en voor marketingdoeleinden zoals folders of nieuwsbrieven. Als koper de verwerkte gegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen kan hij daartoe contact opnemen met Villea. Voor meer informatie over het privacy-beleid van Villea wordt verwezen naar de website.

 

15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

a. Op de tussen de Villea en de koper gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b. Rechtsvorderingen ingevolge een overeenkomst of vermeende overeenkomst tussen koper en Villea zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.